Staonův svět - Odtrhávání vrcholů

Tak a mám tady své řešení dalšího domácího úkolu. Nějak se s nimi poslední dobou roztrh pytel.

Zadání

Zadání je přesně zkopírované z http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~bys­tron/cviceni/index.html

Je dán orientovaný graf. Ke každému vrcholu tohoto grafu je znám čas v sekundách, za jakou dobu trvá odebrání tohoto vrcholu z grafu (včetně incidentních hran). Odebrat z grafu lze jen ten vrchol, z něhož nevede žádná hrana. Na sobě nezávislé vrcholy je možno odebírat paralelně.

Vašim úkolem je napsat program, který pro daný graf a daný vrchol odpoví, za jaký minimální čas lze tento vrchol z grafu odebrat. Pokud daný vrchol z grafu žádným postupem odebrat nelze, vypište číslo –1.

Formát vstupu

Na prvním řádku je počet vrcholů N, mezera, počet hran M, mezera a číslo vrcholu, který chceme odebrat. Vrcholy jsou číslováný přirozenými čísly 1, 2,…, N.

Pak následuje N řádků, na každém jedno přirozené číslo. Na i-tém z těchto N řádků je čas v sekundách, za jaký lze i-tý vrchol z grafu odebrat, pokud by z něj nevedly hrany.

Pak následuje M řádků s popisem orientovaných hran (odkud mezera kam).

Formát výstupu

Na výstup vypište jen jedno číslo udávající minimální čas v sekundách, za jaký lze zvolený vrchol odebrat, případně –1, pokud tento vrchol odebrat po konečném počtu kroků nelze.

 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. class ONode;
 4.  
 5. class OEdge {
 6.   private:
 7.     /* -- datove polozlky hrany */
 8.     int weight;                /* -- vaha hrany */
 9.  
 10.     /* -- informace o spojeni grafu */
 11.     ONode * parent, * child;   /* -- ukazatele na pocatecni a koncovy uzel
 12.                                      hrany */
 13.   public:
 14.     OEdge(ONode * parent, ONode * child, int weight = 0);
 15.     int getWeight();
 16.  
 17.     int getTime();
 18. };
 19.  
 20. class ONode {
 21.   private:
 22.     /* -- datove polozky vrcholu */
 23.     int id;     /* -- cislo uzlu */
 24.     int weight;   /* -- doba potrebna pro odtrzeni */
 25.  
 26.     /* -- seznam hran vedoucich z tohoto uzlu */
 27.     struct OEdgeItem {
 28.       OEdge * edge;
 29.       OEdgeItem * next;
 30.     };
 31.     OEdgeItem * items;
 32.  
 33.     /* -- pomocna data pro prochazeni do hloubky */
 34.     int cumulative_w;       /* -- doba potrebna na odtrzeni vcetne potomku */
 35.     /* -- stav uzlu pri prochazeni */
 36.     enum {OFRESH, OOPEN, OCLOSED} dfs_state;
 37.   public:
 38.     ONode(int id, int weight = 0);
 39.     ~ONode();
 40.  
 41.     int getWeight();
 42.     /* -- prida novou hranu z tohoto uzlu do zadaneho */
 43.     void addEdge(ONode * child, int e_weight = 0);
 44.  
 45.     /* -- vrati cas potrebny pro odtrzeni tohoto uzlu.
 46.           Vrati -1, pokud jsem se vratil ve smycce. */
 47.     int getTime();
 48. };
 49.  
 50. /*
 51. =====================================================
 52.       Hrana grafu
 53. =====================================================
 54. */
 55. OEdge::OEdge(ONode * parent, ONode * child, int weight) {
 56.   this -> parent = parent;
 57.   this -> child = child;
 58.   this -> weight = weight;
 59. }
 60.  
 61. int OEdge::getWeight() {
 62.   return this -> weight;
 63. }
 64.  
 65. int OEdge::getTime() {
 66.   return child -> getTime();
 67. }
 68.  
 69. /*
 70. =====================================================
 71.       Vrchol grafu
 72. =====================================================
 73. */
 74. ONode::ONode(int id, int weight) {
 75.   this -> id = id;
 76.   this -> weight = weight;
 77.  
 78.   items = 0;
 79.   cumulative_w = 0;
 80.   dfs_state = OFRESH;
 81. }
 82.  
 83. ONode::~ONode() {
 84.   OEdgeItem * item;
 85.  
 86.   while(items) {
 87.     item = items;
 88.     items = items -> next;
 89.     delete item -> edge;
 90.     delete item;
 91.   }
 92. }
 93.  
 94. int ONode::getWeight() {
 95.   return this -> weight;
 96. }
 97.  
 98. void ONode::addEdge(ONode * child, int e_weight) {
 99.   OEdge * edge;
 100.   OEdgeItem * item;
 101.  
 102.   /* -- vyrobim hranu */
 103.   edge = new OEdge(this, child, e_weight);
 104.   /* -- zaradim ji do seznamu */
 105.   item = new OEdgeItem();
 106.   item -> edge = edge;
 107.   item -> next = items;
 108.   items = item;
 109. }
 110.  
 111. int ONode::getTime() {
 112.   int max_time, child_time;
 113.   OEdgeItem * item;
 114.  
 115.   /* -- pokud je uzel otevreny, tak vratim chybu (prosel
 116.         jsem cyklem) */
 117.   if(dfs_state == OOPEN) return -1;
 118.  
 119.   if(dfs_state == OFRESH) {
 120.     /* -- uzel je neotevreny, zpracuji ho */
 121.     dfs_state = OOPEN;
 122.  
 123.     /* -- od vsech potomku ziskam jejich cas odtrzeni a najdu max */
 124.     max_time = 0;
 125.     item = items;
 126.     while(item) {
 127.       child_time = item -> edge -> getTime();
 128.       if(child_time < 0) return -1;    /* -- nasel jsem cyklus, hned koncim */
 129.       if(child_time > max_time) max_time = child_time;
 130.  
 131.       item = item -> next;
 132.     }
 133.     cumulative_w = max_time + weight;
 134.  
 135.     /* -- uzel uzavru */
 136.     dfs_state = OCLOSED;
 137.   }
 138.   return cumulative_w;
 139. }
 140.  
 141. /*
 142. =====================================================
 143.       Cely graf
 144. =====================================================
 145. */
 146. class OGraph {
 147.   private:
 148.     ONode ** nodes;     /* -- pole uzlu */
 149.     int node_count;     /* -- pocet uzlu */
 150.     int edge_count;     /* -- pocet hran */
 151.     int start_node;     /* -- pocatecni uzel */
 152.  
 153.     /* -- pomocna. Slouzi k uchovani skuteneho poctu
 154.           nactenych hran - pri chybe se pak v destruktoru uvolni
 155.           opravdu jen to, co se nacetlo */
 156.     int read_edges;
 157.   public:
 158.     OGraph();
 159.     ~OGraph();
 160.     /* -- nacte graf ze zadaneho souboru Vraci false, pokus se
 161.           nepovedlo. */
 162.     bool readGraph(FILE * file);
 163.     bool readGraph(const char * filename);
 164.  
 165.     /* -- pro zadany uzel najde cas potrebny pro jeho odtrzeni.
 166.           Pokud neni mozne uzel odtrhnout, vraci -1 */
 167.     int getTime();
 168. };
 169.  
 170. OGraph::OGraph() {
 171.   nodes = 0;
 172.   node_count = 0;
 173.   edge_count = 0;
 174.   start_node = 0;
 175.  
 176.   read_edges = 0;
 177. }
 178.  
 179. OGraph::~OGraph() {
 180.   int i;
 181.  
 182.   if(node_count > 0 && nodes) {
 183.     for(i = 0; i < read_edges; ++ i)
 184.       delete nodes[i];
 185.     delete [] nodes;
 186.   }
 187. }
 188.  
 189. bool OGraph::readGraph(FILE * file) {
 190.   int info;
 191.   int i;
 192.   int n1, n2;
 193.   int weight;
 194.  
 195.   /* -- prectu si pocet uzlu, hran a pocatecni uzel */
 196.   info = fscanf(file, "%d %d %d\n", & node_count, & edge_count, & start_node);
 197.   if(info == EOF) return false;
 198.  
 199.   /* -- test, zda cisla davaj smysl */
 200.   if(node_count < 0) return false;
 201.   if(node_count == 0) return true;   /* -- prazdny graf */
 202.   if(start_node <= 0 || start_node > node_count) return false;
 203.   -- start_node;
 204.  
 205.   /* -- naalokuji si pamet */
 206.   nodes = new (ONode *)[node_count];
 207.  
 208.   /* -- pro kazdy uzel si prectu jeho vahu a vyrobim uzel */
 209.   for(i = 0; i < node_count; ++ i) {
 210.     info = fscanf(file, "%d\n", & weight);
 211.     if(info == EOF) return false;
 212.  
 213.     nodes[i] = new ONode(i, weight);
 214.     ++ read_edges;
 215.   }
 216.  
 217.   /* -- prectu seznam hran */
 218.   for(i = 0; i < edge_count; ++ i) {
 219.     info = fscanf(file, "%d %d\n", & n1, & n2);
 220.     if(info == EOF || n1 <= 0 || n2 <= 0 || n1 > node_count || n2 > node_count)
 221.       return false;
 222.  
 223.     nodes[n1 - 1] -> addEdge(nodes[n2 - 1]);
 224.   }
 225.  
 226.   return true;
 227. }
 228.  
 229. bool OGraph::readGraph(const char * filename) {
 230.   FILE * file;
 231.   bool retval;
 232.  
 233.   file = fopen(filename, "r");
 234.   if(file == NULL) return false;
 235.  
 236.   retval = readGraph(file);
 237.  
 238.   fclose(file);
 239.  
 240.   return retval;
 241. }
 242.  
 243. /* -- pro zadany uzel najde cas potrebny pro jeho odtrzeni.
 244.       Pokud neni mozne uzel odtrhnout, vraci -1 */
 245. int OGraph::getTime() {
 246.   if(node_count <= 0) return 0;   /* -- prazdny graf */
 247.   return nodes[start_node] -> getTime();
 248. }
 249.  
 250. /*
 251. =====================================================
 252.       MAIN
 253. =====================================================
 254. */
 255. int main(int argc, char * argv[]) {
 256.   OGraph * graph;
 257.   int time;
 258.  
 259.   graph = new OGraph();
 260.  
 261.   /* -- nactu data */
 262.   if(graph -> readGraph("data2.dta")) {
 263.     time = graph -> getTime();
 264.     printf("Cas je: %d\n", time);
 265.   }
 266.   else {
 267.     printf("Chyba pri cteni grafu\n");
 268.   }
 269.  
 270.   delete graph;
 271.  
 272.   return 0;
 273. }

V principu pro tuto úlohu je potřeba najít topologické uspořádání grafu. Na to jsou dva algoritmy:

 1. seřadit uzly v pořadí, v jakém byly uzavírány při prohledávání do hloubky,
 2. postupně odtrhávat kořeny nebo listy (jedno, druhé, nebo oboje).

Zvolil jsem algoritmus prohledávání do hloubky, kdy při uzavírání uzlu dávám dohromady výsledky z potomků.

Staon | 9.4.2006 Ne 16:39 | <<< trvalý odkaz >>> | tisk | 3 komentáře

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu

[1] reaguj
IQ koně
dejwy 9.4.2006 Ne 19:48

Tak to už je peklo, tady nerozumím vůbec ani tomu zadání. Ještě, že mám už vejšku (nikoliv MFF) za sebou.

[2] reaguj
Staon mejl web 9.4.2006 Ne 19:58

[1] dejwy : to je tím, že v tom hledáš něco složitého ;) Všichni mají pocit, že Matfy implikuje nějaké naprosté šílenosti, ale nezapomeň, že jsem ve druhém semestru.

V principu jde úlohu typu „potřebuji něco vyrobit, ale pro to potřebuji n dalších věcí, ale pro výrobu těch n věcí potřebuji dalších m věcí atd.“ A ty se snažíš zjistit, za jak dlouho jsi schopný danou věc vyrobit se všemi závislostmi.

[3] reaguj
Pekné
Peter Piják mejl web 9.4.2006 Ne 23:31

Tak som potešil, keď som uvidel uvidel, že si tu dal článok o úlohe, ktorú musím aj ja do 2 týždňov dáko zmáknuť, veriac, že nájdem dáku dobrú inšpiráciu. Bohužial po kliknutí prišlo malé vytriezvenie v podobe céčka. Keby som tam nevidel pre mňa zatiaľ v céčku neznáme neviem-čo ako „class, public“, tak by som si to aj prečítal. Tak si aspoň zas raz popointrujem v pascale. Ale inak to vyzerá byť fakt pekné.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.

Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Matfyz je sbírka čeho?
Odpověd: naprostých cvoků malých červených kulatých kostiček

Autor vzhledu: Staon. Stránky jsou postaveny na redakčním systému RS2 (verze RC2).